Vraag en antwoord Corona BBCH

Vraag en antwoord Corona BBCH

 

Vraag en antwoord ouders:
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, schroom niet om dan contact op te nemen met de mentor.

 

Gaat de school open?

Ja. De school gaat weer open per 2  juni. Voor alle informatie over hoe we dat gaan doen en onder welke voorwaarden is er op 26 mei aan alle ouders een brief gemaild. Het document is ook te raadplegen via 20200526 bericht aan ouders heropening. De keuzes die gemaakt zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het RIVM, het protocol VSO van Lecso en het protocol voor het leerlingenvervoer. 

 

Gaat de school gefaseerd open?

Ja. We starten met een 3-daagse lesweek voor de onderbouw met 9 leerlingen (leerjaar 1 en 2) en een 4-daagse lesweek voor de bovenbouw, met ruimte voor alle leerlingen (leerjaar 3). We laten de bovenbouw met vier dagen beginnen omdat zij in een examenprogramma zitten. Wanneer qua capaciteit blijkt dat we kunnen opbouwen naar meerdere dagen, informeren we u per e-mail. 

 

Gaat het thuisonderwijs door?
Ja. Dit geldt voor de andere dagen en de leerlingen die niet naar school kunnen komen omdat zij of hun ouders binnen de risicogroep vallen. U heeft dit eerder laten weten via de mentor en een vrijstelling ontvangen. 

Worden er keuzes gemaakt tussen welke vakken prioriteit hebben als jullie gedeeltelijk opengaan?

Via de mentor is een rooster gedeeld welke dagen uw kind naar school komt. De praktijkvakken vervallen op deze dagen en zullen zoveel mogelijk vervangen worden door kernvakken. We richten ons in elk geval de eerste twee weken op de kernvakken + bi / gs in klas 1 en in klas 2 komen hier eco / nask bij en voor klas 2D ook Duits. In de 3e klas worden alle vakken afgerond. De derdejaars volgen wel praktijkvakken vanwege het PTA programma. Voor de dagen dat uw kind niet naar school komt krijgt hij/zij huiswerk mee.

 

Houden de leerlingen 1,5 meter afstand? Hoe wordt dit georganiseerd?

 • Leerlingen en docenten houden 1,5 meter afstand.
 • Bij aankomst gaan de leerlingen direct naar het mentorlokaal.
 • Er komen looproutes door het hele gebouw en buiten waar iedereen zich aan moet houden. In de mail van 26 mei vindt u deze plattegronden terug.
 • Docenten wisselen van lokaal, de leerlingen blijven in het mentorlokaal. 
 • Pauze wordt gehouden in het lokaal en op vaste momenten gaat een klas naar buiten.
 • Bij herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag of het niet opvolgen van de richtlijnen worden ouders gevraagd de leerling op te halen.
 • Er is een filmpje gemaakt (https://youtu.be/qUeYFctZlxk) waarop te zien is hoe het gebouw eruit komt te zien en wat er van leerlingen verwacht wordt qua looproutes.
 • Er wordt extra personeel ingezet op de werkvloer om gezamenlijk een 1.5m cultuur te borgen en waar nodig te verbeteren.

 

Houden de docenten 1,5 meter afstand? Hoe wordt dit georganiseerd?

 • Docenten houden 1,5 meter afstand onderling en naar de leerlingen toe.
 • Er komen looproutes door het hele gebouw waar iedereen zich aan moet houden. Het lokaal is zo ingericht door de docenten, dat leerlingen en docenten 1,5 meter afstand kunnen houden. De leerlingen krijgen een vaste plek in het lokaal en ook hier wordt gebruik gemaakt van een vaste looproute, deze route wordt met tape zichtbaar gemaakt.

 

Worden hygiënemaatregelen verplicht?

Ja, de richtlijnen RIVM zijn hierbij leidend en in ieder geval

 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag minstens 20 seconden; in ieder geval bij binnenkomst van een lokaal, voor en na een pauze en na toiletbezoek.
 • Op verschillende plekken in de school en in de lokalen staat of hangt desinfecterende handgel en papieren handdoekjes.
 • Lokalen worden voortdurend gelucht, ramen zijn voortdurend open.
 • Leerlingen nemen tas en jas mee het lokaal in en pakken zo min mogelijk spullen uit.
 • Leerlingen maken zelf hun tafel voorafgaand aan gebruik schoon.
 • De school zorgt dat de werkplekken (lokaal, kantoren) regelmatig schoon worden gemaakt.

 

Mag mijn kind naar school als er iemand in ons gezin ziek is?

Nee! Als één van de gezinsleden of andere mensen met wie u een huishouden deelt ziek is, moet iedereen van Nederlandse overheid zoveel mogelijk thuisblijven. Onder ziek zijn verstaan we verkoudheidsklachten zoals een loopneus, neusverkoudheid, keelpijn of hoesten en boven de 38 graden koorts en/of benauwdheid.

 • Uw kind mag wel naar school als iemand in het gezin verkoudheidsklachten heeft, zoals een loopneus, neusverkoudheid, keelpijn of hoesten zonder koorts van meer dan 38 graden en/of benauwdheid.
 • Uw kind mag niet naar school als iemand in het gezin verkoudheidsklachten heeft, zoals een loopneus, neusverkoudheid, keelpijn of hoesten én koorts van meer dan 38 graden en/of benauwdheid.
 • Uw kind mag niet naar school als het zelf verkoudheidsklachten heeft zoals een loopneus, neusverkoudheid, keelpijn of hoesten al dan niet met koorts van meer dan 38 graden en/of benauwdheid.

  Als uw kind, zoals hierboven beschreven niet naar school mag, blijft uw kind thuis en binnen en er komen geen vrienden op bezoek. Zij mogen weer naar school als iedereen in het gezin of in huis langer dan 24 uur klachtenvrij is. Overleg met school in deze periode mogelijk en wenselijk is.

Mijn kind heeft hooikoorts en niest veel, wat nu?
Als uw kind hooikoorts heeft, heeft hij/zij elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Jullie kunnen dan goed aanvoelen of het ‘die klachten van de hooikoorts’ zijn. Bij twijfel of als de klachten anders aanvoelen blijft uw kind thuis. Ga voor meer informatie naar: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Moet ik verlof aanvragen voor mijn kind op dagen dat mijn kind thuis aan school werkt?
Nee. Alleen wanneer uw kind niet naar school komt of kan, en dus die dag niet thuis aan school kan werken omdat hij / zij… een jubileum heeft, een open dag heeft, naar de tandarts moet, etc.

Hoe ga ik er mee om als mijn kind niet naar school durft?
We zullen de eerste week stilstaan bij de afgelopen periode en hier ook tijd en aandacht aan besteden in de les. Om deze reden beginnen de leerlingen de eerste lesweek standaard het 1e en 2e uur met hun mentor. Hier is tijd en ruimte om allerhande zaken met elkaar te bespreken en te delen. In de hallen zitten extra docenten om leerlingen op te vangen en is er continue een achterwacht beschikbaar. Het is ook goed om dit thuis al te bespreken. Goede websites hierover zijn: https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Praten-over-coronavirus/Praten-met-kinderen-over-het-coronavirus

Geef me de vijf over uitleg geven en angsten relativeren bij Corona: https://www.youtube.com/watch?v=vdejjO-PxzQ

https://www.autisme.nl/wp-content/uploads/2020/04/NVA-Wegwijzer-Autisme-Corona.pdf

https://balansdigitaal.nl/nieuws/coronavirus-wat-kun-je-doen-om-je-kind-gerust-te-stellen/

 

Mogen leerlingen zelf kiezen of zij naar school gaan wel of niet?

Nee, in principe komen alle leerlingen per 2 juni weer op school. We houden daarbij de richtlijnen van het RIVM aan en werken volgens het door de school opgestelde protocol. Neem contact op met de mentor als uw kind problemen ervaart bij het naar school komen.

 

Niet mijn kind, maar ik vind het spannend. Moet mijn kind misschien echt weer naar school?
Ja, dat heeft de Nederlandse overheid bepaald. Het is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk dat zij deelnemen aan het beschikbare leeraanbod van scholen. Als  het spannend vindt om uw kind weer naar school te laten gaan, overleg dan met de school over mogelijke oplossingen.

Zijn er consequenties als ik mijn kind niet naar school wil brengen?

Als er een goede reden is waarom u uw kind thuis wil houden (bijvoorbeeld gezondheidsredenen of een gezinslid zit in de risicogroep), dan kan uw kind een vrijstelling krijgen. Dit gebeurt altijd in overleg met de school.

Ik zit als ouder in de risicogroep en ik wil onze kinderen daarom liever thuis houden. Mag dat?
Ook hier wordt aan de hand van de RIVM-richtlijnen bepaald of u medisch kwetsbaar bent. Uw kind kan in deze situatie vrijgesteld worden van fysiek onderwijs. Dit gebeurt in overleg met de school. Aan een vrijstelling zitten geen consequenties verbonden, omdat u expliciet toestemming heeft om uw kind thuis te houden.

Hoe regelt school de opvang op dit moment?
Leerlingen die op dit moment gebruik mogen maken van de opvang komen naar school om daar aan hun schoolwerk te werken zoals ze dat nu ook thuis doen. Er is een docent beschikbaar voor vragen. Er wordt in groepjes van 3-4 leerlingen met een docent in een lokaal gewerkt. Leerlingen sluiten aan bij de digitale momenten van hun klas. Met dat groepje zijn er pauzemomenten. 

Bij dit alles worden de richtlijnen van het RIVM aangehouden met onder andere 1,5 meter afstand.

Hoe gaan we leerlingen voorbereiden op de veranderende situaties voor we opengaan?

 • We zullen de eerste week stilstaan bij de afgelopen periode en hier ook tijd en aandacht aan besteden in de les. Om deze reden beginnen de leerlingen de eerste lesweek standaard het 1e en 2e uur met hun mentor.
 • Er wordt een filmpje gemaakt waarop te zien is hoe het gebouw eruit komt te zien en wat er van leerlingen verwacht wordt qua looproutes, afstand houden en hygiëne. Dit filmpje wordt voor 2 juni door de mentoren met de klas gedeeld en besproken. 

Zijn er docenten beschikbaar voor bijles?

Nee, mocht de leerling voor een bepaald vak vragen hebben dan kan dat aan de vakdocent gesteld worden. Als dat nodig is kan de vakdocent via een hangout vragen beantwoorden. Uiteraard kan bijles op eigen initiatief worden georganiseerd en is de mentor beschikbaar om hierover mee te denken.

 

Mijn kind wil thuis niet aan het werk, wat nu?

Neem contact op met de mentor over hoe jullie samen kunnen werken om het kind aan het werk te helpen.

Zelf kunt u het volgende proberen:

 • Dagritme blijven aanhouden (op dezelfde tijden eten, pauzeren, slapen ed)
 • Maak een dagschema visueel
 • Plan minimaal 2 pauze momenten in
 • Blijf bewegen
 • Zorg dat het kind een lege tafel heeft met alleen de dingen die nodig zijn om aan het werk te gaan.
 • Zorg dat het kind de chatfuncties uit zet tijdens het werken. Dit zorgt voor afleiding.Wat doen wij als school op dit moment?

Vanaf het moment dat scholen dicht gingen, hebben we er alles aan gedaan om samen zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan onze leerlingen. Door middel van enquêtes onder leerlingen en ouders houden we in de gaten wat er nodig is. We staan in nauw contact met andere scholen om te kijken wat er mogelijk is. Tips of vragen hierover kunt u via een e-mail sturen.

 

Hoe gaat het PTA programma eruit zien?

Er wordt nu over nagedacht over hoe we het PTA programma kunnen voortzetten. U krijgt hier bericht over via de mail als er meer bekend is. 

 

Kan mijn kind PTA’s/toetsen van de afgelopen periode herkansen?

Er wordt nu over nagedacht over hoe we het PTA programma kunnen voortzetten. U krijgt hier bericht over via de mail als er meer bekend is.

 

Kan mijn kind over naar volgend schooljaar?

Naar aanleiding van de klassenbesprekingen, deze vond plaats voor de Corona sluiting, is er geïnventariseerd welke leerlingen van school op doubleren stonden. U heeft daar bericht over gekregen van de mentor van uw kind als dat geldt voor uw kind. Aan het eind van het schooljaar volgt opnieuw een klassenbespreking. We nemen bij die afweging mee dat we niet dezelfde eisen kunnen stellen nu leerlingen geen lessen hebben gehad op school.

 

Hoe gaat dat straks voor het vervoer?

 • Leerlingen van de school (SO) en College (VSO) kunnen gewoon bij elkaar in een taxi zitten zie protocol vervoerders
 • Vanaf 12 jaar moeten leerlingen niet-medische mondkapjes dragen.
 • Bij aankomst en vertrek op school stemmen we af met het SO dat leerlingen zo min mogelijk elkaar tegenkomen.
 • Waar het kan, is het wenselijk dat ouders / verzorgers zelf brengen en halen. 
 • U moet op de dagen dat uw kind afwezig is door ziekte of door het roulatieschema van de eerste en tweedejaars, uw kind zelf afmelden bij de taxi. Dit doen wij niet centraal.
 • Voor leerlingen die met het openbaar vervoer komen gelden andere regels. Neem in dat geval contact op met de mentor.

  Leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs kan plaatsvinden op de reguliere manier. Leerlingen onderling hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te bewaren, en slechts zo veel mogelijk ten opzichte van de chauffeur. Afstand houden tot de chauffeur zal in veel gevallen echter niet mogelijk zijn. Het RIVM adviseert daarbij dezelfde lijn aan te houden als bij de leraren: niet al het contact kan voorkomen worden. Ouders komen niet in school. 

 

Wat is het beleid over ouders mee de school in?

Er komen zo min mogelijk externen binnen. Ouders brengen tot het hek en gaan niet mee naar binnen. Oudergesprekken vinden als het kan digitaal plaats. 

 

Het vervoer is voor mijn kind nog niet geregeld, wat nu?
Van sommige ouders en vervoerders krijgen we bericht dat het leerlingenvervoer volgende week nog niet (geheel) opgestart zal zijn. Wanneer dit voor uw zoon of dochter het geval is, vragen we u contact met de mentor op te nemen. Samen met de mentor kunt u afspreken op welke wijze uw kind deze week aan kan sluiten bij het afstandsonderwijs wat in principe vormgegeven wordt op de niet-lesdagen van de klas op school. dit document wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe vragen en antwoorden. U kunt uw vragen stellen aan de mentor van uw zoon/dochter of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Berg en Bosch College (Houten)