Bericht aan ouders heropening 20200526

Houten, 26 mei 2020

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Op dinsdag 2 juni is het zover, dan gaan we onze leerlingen weer ontmoeten op school. Momenteel worden hier de
nodige voorbereidingen voor getroffen. We moeten ons gaan voorbereiden op het ‘nieuwe normaal’ lesgeven in de
1,5 meter samenleving. Dit vraagt iets van ons allemaal. Dit bericht zal niet het laatste bericht zijn, we gaan jullie
allemaal zo goed mogelijk op de hoogte houden. De keuzes die gemaakt zijn gebaseerd op de uitgangspunten
van het RIVM, het protocol VSO van Lecso en het protocol voor het leerlingenvervoer.
We starten met een 3-daagse lesweek voor de onderbouw, met 9 leerlingen (klas 1 en 2) en een 4-daagse lesweek
voor de bovenbouw, met ruimte voor alle leerlingen (klas 3). Dit omdat alle leerlingen en collega’s die in het
gebouw zijn 1,5 meter afstand moeten houden. We laten de bovenbouw met vier dagen beginnen omdat zij in een
examenprogramma zitten. Wanneer qua capaciteit blijkt dat ook de onderbouw kan opbouwen naar vier dagen,
dan zullen we dit doen.
Leerlingen die niet naar school kunnen komen omdat zij of hun ouders in de risicogroep vallen, krijgen
afstandsonderwijs. Hier informeert de mentor jullie over. Elk lokaal heeft voor de onderbouw, met de regel van 1,5
meter, ruimte voor 9 leerlingen. Dit kan betekenen dat de mentor een roulatieschema voor leerlingen maakt om dit
aantal niet te overschrijden. De bovenbouwklassen (klas 3) hebben een ruimer lokaal, waardoor alle leerlingen van
de klas naar school kunnen komen.
1. Richtlijnen RIVM zijn leidend.
a. Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
b. We wassen onze handen meerdere keren per dag minstens 20 seconden; in ieder geval bij
binnenkomst van een lokaal, voor en na een pauze en na toiletbezoek.
c. Een leerling met klachten (verkoudheid, hoesten, koorts, benauwdheid) blijft thuis.
d. Een leerling moet tenminste 7 dagen uitzieken en 24 uur klachtenvrij zijn.
e. Als iemand in het huishouden koorts heeft of ziek is, blijft de collega / leerling thuis en komt weer naar
school na 24 uur klachtenvrij.
f. Als een huisgenoot positief getest is op Covid-19, moet de leerling 14 dagen, nadat de persoon 24 uur
klachtenvrij is, thuisblijven.
g. Leerlingen met Covid-19 klachten moeten via de huisarts gemeld worden voor een test.
h. Er zijn voldoende materialen voor hygiëne aanwezig; handgels, papieren rol.
i. Lokalen worden voortdurend gelucht, ramen zijn voortdurend open.
j. Leerlingen nemen tas en jas mee in het lokaal, pakken zo min mogelijk spullen uit.
k. Leerlingen maken hun tafel voorafgaand aan gebruik schoon.
2. Berg en Bosch College gaat open op dinsdag 2 juni.
a. De onderbouw (leerjaar 1 en 2) hebben een 3-daagse lesweek (9 leerlingen aanwezig per dag), de
bovenbouw (leerjaar 3) heeft een 4-daagse lesweek (alle leerlingen aanwezig). Voor de overige dagen
krijgen de leerlingen huiswerk.
b. De lestijden zijn zoals gebruikelijk van 08:30 uur tot 14:30 uur.
c. Het lokaal is ingericht door de mentor, leerlingen krijgen een vaste plek.
d. Elke klas is een of twee dagen afwezig, zie bijlage voor het rooster.
e. In de school en bij aankomst zijn looproutes uitgezet (zie plattegronden).
f. Leerlingen die niet naar school kunnen komen (risicogroep) krijgen afstandsonderwijs, de mentor maakt
hier afspraken over.
g. Twee collega’s behoren tot de risicogroep. Hier is een structurele oplossing voor. Als een collega
ad-hoc ziek is, proberen we dit zoveel mogelijk te vervangen.

20200526 Heropening BBCH

3. Inhoud van het lesprogramma;
a. Een klas verblijft voor alle theorielessen in hetzelfde lokaal; dit is het mentor-lokaal. (Zie bijlage rooster
met een verdeling van de lokalen.)
b. De onderbouw volgt geen praktijkvakken, gericht wordt op de kernvakken. Hierdoor kunnen
praktijkdocenten nu een theorievak gaan geven op hun vaste lesuur aan een klas. Het is niet haalbaar
om de praktijklokalen volgens de richtlijnen van het RIVM met wisselende klassen in te richten.
c. Pauze wordt gehouden in het lokaal. Op vaste momenten gaat een klas naar buiten.
d. Afname van pta’s in de derde klas heeft voorrang / gaat door.
4. Vervoer
a. Het gebruik van openbaar vervoer door leerlingen moet beperkt worden.
b. Leerlingen van de school (SO) en College (VSO) kunnen bij elkaar in een taxi zitten (zie protocol) vanaf
12 jaar moeten leerlingen niet-medische mondkapjes dragen. Bij aankomst en vertrek op school
stemmen we af met het SO dat leerlingen zo min mogelijk elkaar tegenkomen. Waar het kan, is het
wenselijk dat ouders / verzorgers zelf brengen en halen.

5. Organisatorische zaken
a. Er is toezicht op de gang en in de hallen om leerlingen te wijzen op en te ondersteunen bij het uitvoeren
van de regels. Bij herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag of het niet opvolgen van de richtlijnen
worden ouders gevraagd de leerling op te halen.
b. Lokaal 7, het time out-lokaal, is fysiek gesloten. De collega van lokaal 7 komt op afspraak naar de
leerling toe.
c. Kantine en kluisjes zijn en blijven gesloten.
d. Leerlingen gaan direct bij aankomst op school naar binnen en lopen direct naar hun mentorokaal.
e. Schoolleiding houdt overleg met MR over de praktische uitvoering. Er komt een document ‘vragen van
ouders’ welke wekelijks up to date wordt gemaakt. Deze wordt geplaatst op www.gsonderwijs.nl.
f. Leerlingen zijn gedurende de dag veel in hetzelfde lokaal. Zorg voor materialen ter ontspanning; zoals
een leesboek, puzzel, spelletje dat alleen te spelen is of bijvoorbeeld tekenspullen.
g. Telefoonbeleid; de leerlingen houden hun telefoon in jas of tas en het geluid staat uit. Als een leerling
zich hier niet aan kan houden, dan moet hij worden ingeleverd of mag de telefoon een volgende lesdag
niet meer mee naar school.
h. Er is een filmpje gemaakt waarop te zien is hoe het gebouw eruit komt te zien en wat er van leerlingen
verwacht wordt qua looproutes, deze wordt zo snel mogelijk gedeeld.

Samenvatting
We begrijpen dat dit veel informatie is, om deze reden vatten we het belangrijkste hieronder nogmaals voor jullie
samen;
a. Een drie- of vierdaagse lesweek met afstand in een vast lokaal. Volgens de reguliere tijden. De mentor
informeert over de pauzetijden en invulling. Leerlingen hebben een vast lokaal, wisselen niet.
b. Afname van pta’s in de derde klas heeft voorrang / gaat door.
c. Er is extra ondersteuning op het naleven van de regels. Ook wordt er tijd gemaakt om aandacht te
besteden aan het pedagogische aspect dat deze tijd met zich meebrengt.
d. Bij grensoverschrijdend gedrag en het niet opvolgen van de richtlijnen wordt contact met ouders
opgenomen.
e. We maken de werkplekken (lokaal, kantoren) regelmatig schoon, we wassen allemaal onze handen bij
binnenkomst van een lokaal, voor- en na een pauze en na toiletgebruik voor minimaal 20 seconden.

Vriendelijke groeten,
Angela Koot, Evelien von Piekartz en Brechtje van de Kant
Directie Berg en Bosch College Houten

Berg en Bosch College (Houten)