Informatie Slaag-zak regeling 2019-2020

Op 8 april hebben wij de onderstaande informatie over de slaag-zakregeling 2019-2020 ontvangen. 

 

Slaag-zakregeling 2019-2020 per onderdeel Eindcijfers

 • Het eindcijfer van een vak wordt conform het PTA bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de SE-resultaten.
 • Het eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal. Als bij de berekening van het eindcijfer het cijfer moet worden afgerond, gelden net als anders de volgende afrondingsregels:
  het getal wordt naar beneden afgerond als het eerste
  getal achter de komma een 4 of lager is. Het getal wordt naar boven afgerond als het eerste getal achter de komma een 5 of hoger is.
 • Voor vakken die normaal gesproken geen CE hebben (bijvoorbeeld maatschappijleer) geldt net als andere jaren dat het eindcijfer gebaseerd wordt op de SE-resultaten.
 • Eindcijfers voor vakken die in eerdere leerjaren zijn afgesloten met een SE- en een CE-cijfer (bijvoorbeeld bij vervroegd of gespreid examen) blijven staan en worden niet opengebroken bij het vaststellen van de uitslag.
 • Scholen die normaal gesproken geen SE’s afnemen voor het beroepsgerichte profielvak in het vmbo, moeten hier alsnog in voorzien, zodat er voor dit vak een eindcijfer kan worden bepaald en het vak kan worden afgesloten.
 • De smalle variant van Kunst (algemeen) kan dit jaar niet worden afgerond als er voor dit vak geen SE’s zijn afgenomen.

 

Weging en compensatie eindcijfers

 • Omdat er geen centraal examen worden afgenomen dit schooljaar vervalt de 5,5 regel (het gemiddelde cijfer van de centrale examens moet normaal gesproken minimaal een 5,5 zijn).
 • De overige voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te slagen voor een diploma (of een deelcertificaat) blijven gelden, met uitzondering van de bepaling over de rekentoets. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
  • voor vmbo: voor Nederlands minimaal een 5 als eindcijfer;
  • voor havo/vwo: hooguit één 5 als eindcijfer voor één van de kernvakken
   Nederlands, Engels en wiskunde A, B of C (indien gevolgd) en voor de andere kernvakken minimaal een 6;   
  • regels omtrent het minimale eindcijfer dat behaald mag worden (niet lager dan een 4, ook niet voor losse onderdelen binnen het combinatiecijfer) en het maximaal aantal onvoldoende eindcijfers en de compensatie daarvoor;
  • het vak lichamelijke opvoeding moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed;
  • voor vmbo moet een voldoende of goed zijn behaald voor Kunstvakken inclusief ckv en voor vmbo-gl en –tl moet het profielwerkstuk zijn afgesloten met een voldoende of goed.
 • Het is ook in schooljaar 2019-2020 mogelijk om het diploma met het judicium cum laude te behalen. De reguliere voorwaarden worden toegepast op de eindcijfers die op basis van het schoolexamen worden vastgesteld.
 • De inhoudelijke eisen die worden gesteld aan de samenstelling van het vakkenpakket zijn in schooljaar 2019-2020 niet anders dan in andere jaren.

 

Resultaatverbeteringstoets

 • Om leerlingen die op basis van hun SE-resultaten zouden zijn gezakt de kans te geven om alsnog een diploma te behalen, maken scholen voor elk vak een resultaatverbeteringstoets. Er is voor deze naam gekozen om deze toets te onderscheiden van de reguliere herkansingsmogelijkheden zoals opgenomen in het PTA van de school.
 • Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.
 • Ook leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van de RVtoets, bijvoorbeeld omdat zij willen doorstromen naar een vervolgopleiding die (mede) op cijfers selecteert.
 • Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling eindexamen doet. Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE wordt afgenomen, zoals maatschappijleer.
 • Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-toets. Dit is een verruiming ten opzichte van de reguliere situatie, waarbij leerlingen in het tweede tijdvak één CE mogen herkansen. Hier is voor gekozen vanwege de uitzonderlijke situatie en het feit dat sommige leerlingen hadden gerekend op het CE om hun cijfers op te halen. Vmbo bb- en kb-leerlingen mogen normaliter al twee herkansingen doen (het beroepsgerichte profielvak en één avo-vak). Zij mogen daarom voor maximaal drie vakken deelnemen aan RV-toetsen, namelijk het beroepsgerichte profielvak en twee avo-vakken. Bij de afname van een RVtoets voor een beroepsgericht vak kunnen praktische opdrachten ook onderdeel vormen van de toets.
 • De RV-toets wordt gemaakt door scholen zelf, waarbij men zich zoveel als mogelijk baseert op het gehele PTA van het betreffende vak. Stichting Cito ontwikkelt een handreiking om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de RV-toetsen.
 • ·De RV-toets mag worden afgenomen na 4 juni. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het bieden van een alternatief afnamemoment van een RV-toets als een leerling niet kan deelnemen als gevolg van ziekte, thuis-quarantaine of een andere reden buiten de wil van de leerling. De directeur zal hem of haar in de gelegenheid stellen om de RV-toets alsnog af te leggen.
 • Voor de uiterste data wordt vastgehouden aan de reguliere planning:
  • Uiterlijk 4 juni: mededelen van de uitslag (geslaagd of gezakt) aan de kandidaat op basis van de SE-resultaten. Scholen die deze datum echt niet halen, melden zich uiterlijk 28 mei via het Examenloket (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) bij de inspectie.
  • Periode na 4 juni tot aanvang zomervakantie: voorbereiden op en afnemen van de RV-toetsen.
  • Na afname en correctie RV-toetsen: vaststellen van de definitieve uitslag voor de leerlingen die RV-toetsen hebben gemaakt (geslaagd of gezakt).

Lees meer…https://www.examenblad.nl/document/vl7br606ht78-servicedocument-2-vo

 

 

Berg en Bosch College (Houten), Berg en Bosch College (Bilthoven)